• Úvod
 • Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 12.5.2016

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě www.impextrading.cz , provozovaném společností Impex Trading, s.r.o., se sídlem Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ: 25936034, DIČ: CZ25936034 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , spisové značky C , vložka 15914 (dále jen „prodávající“), vymezují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky a řídí se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám.

2. Kupní smlouva

Stránky internetového obchodu obsahují zboží nabízené prodávajícím, a to včetně informací a cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Stránky internetového obchodu rovněž obsahují informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Kupující může provádět objednávání zboží na základě registrace provedené na stránce internetového obchodu, ze svého uživatelského rozhraní zabezpečeného uživatelským jménem a heslem, nebo též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, doručeného elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující. Tím je také uzavřena kupní smlouva a mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a nabídkovými cenami účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy a vyjadřuje s nimi souhlas. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, že s nimi souhlasí, a rovněž s podmínkami používání objednávaného zboží (vč. údržby, skladování, zpracování, instalace, manipulace), které jsou uvedeny v příslušných návodech k užívání. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

3. Cena zboží a platební podmínky

Informace o cenách uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a ceny za dopravu zboží.

Způsob platby:

  • převodem na bankovní účet Komerční banky č.ú. 78-9864220247 / 0100 v CZK; zboží se bude expedovat po obdržení platby
  • dobírkou; kupující uhradí přepravci při převzetí objednaného zboží
  • hotově při osobním převzetí ve velkoobchodním skladu (při osobním odběru nelze platit kartou)

  V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržbu evidujeme v běžném režimu. V případě nezaplacení zboží do 14 dnů od data objednávky bude objednávka automaticky stornována.

  Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržbu evidujeme v běžném režimu.

  4. Přeprava a dodání zboží

  Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Je-li způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  Varianty dodání zboží:

     • PPL obchodní balík po ČR – 109.- Kč doprava (+25 Kč doběrečného v případě platby dobírkou)
     • osobní odběr na provozovně v Běchovicích – zdarma (PO - PÁ 8.00 - 16.00 hod.)

  V případě objednávky nad 1500 Kč vč. DPH hradí dopravu prodávající, doběrečné si kupující hradí sám. Objednané zboží není nijak omezeno (např. limit na osobu). Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  Uváděné ceny za poskytované služby jsou uváděny vč. DPH.

  5. Práva z vadného plnění

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Rovněž zodpovídá, že zboží odpovídá jakosti, vlastnostem a účelu, které prodávající uvádí.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, v níž je přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  Spotřebitel, tj. fyzická osoba, je oprávněn uplatnit právo z vady u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Firmy a další právnické subjekty jsou oprávněny uplatnit právo z vady u spotřebního zboží v době 12 měsíců od převzetí zboží.

  Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. V případě uznané reklamace má kupující nárok na náhradu výdajů vynaložených s reklamací. O výsledku reklamačního řízení bude kupující informován emailem, popřípadě telefonicky a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

  6. Odstoupení od kupní smlouvy

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, vrátí-li zboží v naprosto neporušeném stavu a včetně originálního obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky na čísle 274 023 164 nebo na emailu email. V případě, že je zboží zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení nevzniká.

  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

  Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 869.

  7. Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Kupující dává odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním veškerých svých osobních údajů, které zadává do objednávkového formuláře, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující rovněž souhlasí, aby byly osobní údaje předávány subjektům provádějícím dopravu zboží. Mimo tyto nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Kupující je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 5. 2016.